Greenco

assortiment

Bij Greenco beschouwen we MVO als integraal onderdeel van ons streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de lekkerste mini-groenten. Om dit de aandacht te kunnen geven die het verdient heeft MVO een structurele plek gekregen in onze organisatie. We hebben hiertoe een manager aangesteld die het MVO-beleid voor zowel de lange als de korte termijn vorm geeft.

Wij hebben vier pijlers die samen het MVO-beleid vormen:

  • Duurzame productie
  • Bevorderen gezondheid
  • Goed werkgeverschap
  • Maatschappelijke betrokkenheid

Voor de implementatie en borging van de voortgang is er een MVO-stuurgroep ingesteld. De CEO van Greenco is eindverantwoordelijk voor MVO en is tevens voorzitter van de MVO-stuurgroep. Het beleid wordt vastgesteld, geïmplementeerd en gemonitord via de stuurgroep, onder coördinatie van de MVO manager. Uitvoering vindt plaats bij de pijlerverantwoordelijken, die tevens lid zijn van de stuurgroep.

Wij zullen u via onder andere deze weg op de hoogte houden van de stappen die we gaan zetten. Heeft u vragen of tips voor ons? Wij zijn bereikbaar via mvo@greenco.nl.